Brazilian jiu-jitsu with Brindy Mason

Brazilian jiu-jitsu with Brindy Mason

Brazilian jiu-jitsu with Brindy Mason

Hong Kong's very own Brazlian jiu-jitsu champion Brindy Mason teaches Young Post some basic jiu-jitsu move.